Lake Lots

Lemoyne, NE 69146
941 Lemoyne Rd
$84,000
Status: Active
Brule, NE 69127
34.44 Acres, 26-15-40
$413,208
MLS Number: 27756
Status: Active
Brule, NE 69127
18 Bayside Country Estates
$215,000
MLS Number: 31759
Status: Active
Ogallala, NE 69153
The Vistas
$130,000
Status: Active
Ogallala, NE 69153
Sunrise Vista
$128,500
Status: Active
Lewellen, NE 69153
Lots 8-9-10 & 18-19-20, Blk 4
$30,000
MLS Number: 30939
Status: Active
Brule, NE 69127
26 MacKenzie's
$35,000
MLS Number: 31349
Status: Active
Lewellen, NE 69147
TR in SW 1/4 35-16-41
$29,900
MLS Number: 31470
Status: Price Reduced
Lewellen, NE
Alta Vista Lot 3 Sub 2
$22,500
MLS Number: 30938
Status: Active